B a  n cho gia súc Th c  n gia súc có hàm l  ng protein cao và giá th p

B a n cho gia súc Th c n gia súc có hàm l ng protein cao và giá th p

Th c n cho cá b t v i protein cao và giá thành th p Basic Thông tin v b t cá c a chúng tôi b t cá thu n ch ng Model NO .: PTF01 Lo i: Gi s c kh e và thúc y t ng tr ng Các ch t dinh d ng chính: Báo cáo ch c n ng th c n: SGS Melamine: Không phát hi n Protein: 72% Nhãn hi u: PURETOP Thông s k thu t: SGS HS Code: 23099010 Main ... B t cá Th c n cho gia súc có hàm l ng protein cao và giá th p Nhà s n xu t và nhà cung c p Trung Qu c - Giá Nhà máy - Pure Top Internationl th c n gia súc t b t cá có hàm l ng protein cao và ch t l ng cao. Nhà cung c p Trung Qu c, các nhà s n xu t, nhà máy, giá th p, ch t l ng cao, giá r , t t nh t Bán buôn th c n ch n nuôi b t cá có hàm l ng protein cao và giá thành th p Ngay t i puretopfeed.com. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c v i 20 n m kinh nghi m. Xin vui lòng c h ng mi n phí các s n ph m ch t l ng cao, giá thành th p và d ch v th a áng. PURETOP TRUNG QU C PTF01 < c="" i="" m="" k="" thu="" t=""> N u b n quan tâm n th c n cho th c n ch n nuôi c a chúng ta v i l ng protein cao và giá th p, hãy t do t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c. Các s n ph m ch t l ng cao, giá r và giá r , và d ch v t t nh t có th c m b o.


B t cá cho th c n ch n nuôi có hàm l ng protein cao và giá th pThông tin c b n v b t cá b t cá c a chúng tôi

M u NO.: PTF01

Lo i: & nbsp; Duy trì s c kho và T ng tr ng

Các ch t dinh d ng chính: & nbsp; Feed Ch c n ng

Báo cáo: & nbsp; SGS

Melamine: & nbsp; Không phát hi n c

Protein: & nbsp; 72%

Th ng hi u: & nbsp; PURETOP

Thông s k thu t: & nbsp; SGS

Mã HS: & nbsp; 23099010

Thành ph n chính: & nbsp; Cá

Hình d ng: & nbsp; Ph t n b t

Màu s c: & nbsp; Màu nâu

Urê: & nbsp; Không phát hi n c

Th i h n s d ng: & nbsp; M t n m

S d ng: & nbsp; C u gà C u Ch n Chó ng a

Gói Giao thông v n t i: & nbsp; v i 25 kg ho c 50 Kg Túi d t

Xu t x : & nbsp; S n ông Trung Qu c

Mã HS: & nbsp; 23099010


Hình nh v b t cá c a chúng tôi:


B t cá cho th c n ch n nuôi có hàm l ng protein cao và giá th pThông tin c b n v b t cá b t cá c a chúng tôi

M u NO.: PTF01

Lo i: & nbsp; Duy trì s c kho và T ng tr ng

Các ch t dinh d ng chính: & nbsp; Feed Ch c n ng

Báo cáo: & nbsp; SGS

Melamine: & nbsp; Không phát hi n c

Protein: & nbsp; 72%

Th ng hi u: & nbsp; PURETOP

Thông s k thu t: & nbsp; SGS

Mã HS: & nbsp; 23099010

Thành ph n chính: & nbsp; Cá

Hình d ng: & nbsp; Ph t n b t

Màu s c: & nbsp; Màu nâu

Urê: & nbsp; Không phát hi n c

Th i h n s d ng: & nbsp; M t n m

S d ng: & nbsp; C u gà C u Ch n Chó ng a

Gói Giao thông v n t i: & nbsp; v i 25 kg ho c 50 Kg Túi d t

Xu t x : & nbsp; S n ông Trung Qu c

Mã HS: & nbsp; 23099010


Hình nh v b t cá c a chúng tôi:

 b t cá     .jpg

 b t cá     .jpg


Thông tin v b a n cá nóng bán c a chúng tôi trong b a n cá nguyên ch t t i ch Nigeeria & nbsp;

protein & nbsp; & nbsp; 72% min (c s web)


ch t béo & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 10% t i a & nbsp;

miosture 10% t i a & nbsp;

ash & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 4% t i a

urea & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; không có gì c

melamine không có gì c


D ch v c a chúng tôi:

1. H p tác v i các c s nghiên c u, chúng tôi ki m soát ch t ch quá trình t nguyên li u hoàn thành b a n c a chúng ta th c n cho gà.

2. Khách hàng n tr c, chúng tôi cung c p giá c h p lý, s n ph m ch t l ng cao và giao hàng nhanh chóng.
3.Chúng tôi có th g i b t cá tinh khi t c a chúng tôi & nbsp n a ch giao hàng c a b n tr c ti p.Nó là t ng i an toàn và nhanh chóng.Chúng tôi ã s n sàng hàng t n kho.
4. Nhanh chóng và ph n ng rõ ràng v i c
t câu h i. D ch v sau bán hàng m áp, chúng tôi s giúp b n gi i quy t các v n trong quá trình s d ng c a b n.
5. Chúng tôi có th làm cho d ch v c a chúng tôi tr nên d dàng h n.Gi i thi u & nbsp;

Pure Top Group Co., Limited m c a kinh doanh v i m t c s ch bi n ph ph m cá m i vào tháng 1 n m 1997, n m phía b c c a t nh S n ông c a Trung Qu c. M c ích c a nó là s n xu t hàng u c p Các trang tr i nuôi tr ng th y s n và các th tr ng th c n ch n nuôi c ng nh các ho t ng kinh doanh nông nghi p C s này bao g m 22.518 feet vuông và có kh n ng ch bi n h n 200 t n cá m i ngày Chúng tôi có l i th c nh tranh b t k nhà cung c p th c n sinh h c Trung Qu c , Ch ng h n nh ch t l ng cao và giá c t t nh t, nh p kh u công ngh ch bi n và thi t b t M , qu n lý t t và d ch v knight.Chúng tôi v n chuy n n các i m n trên toàn th gi i b ng cách s d ng chi phí hi u qu nh t ph ng ti n có th và cung c p t t c các tài li u c n thi t nh p kh u vào n c ngoài.Vui lòng Hãy liên h v i chúng tôi bi t giá hi n t i c a chúng tôi và thông tin b sung v các s n ph m và d ch v c a chúng tôi Chào m ng b n n th m nhà máy s n xu t th c n c a chúng tôi và có kinh doanh lâu dài v i chúng tôi & nbsp;


& nbsp; N u b n quan tâm n b a n gluten b p c a chúng tôi cho ng v t, xin vui lòng c t do t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng u và Nhà cung c p Trung Qu c.Ch t l ng cao s n ph m, giá th p và giá r , và d ch v t t nh t có th c m b o.     2.jpg


N u b n quan tâm n th c n cho th c n ch n nuôi c a chúng ta v i l ng protein cao và giá th p, hãy t do t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c. Các s n ph m ch t l ng cao, giá r và giá r , và d ch v t t nh t có th c m b o.
Hot Tags: th c n gia súc t b t cá có hàm l ng protein cao và ch t l ng cao. Nhà cung c p Trung Qu c, các nhà s n xu t, nhà máy, giá th p, ch t l ng cao, giá r , t t nh t